Jussi

Den nya finska färskpotatissorten, som smakar gott!
Passar också för sommar- och höstpotatis.
Sortens användningsegenskaper:
Mycket tidig färskpotatissort, med lite mjöligt och gult
kött. Passar också för sommar- och höstpotatis.
Knölarna är rundovala med ganska grunda ögon.
Sortens odlingsegenskaper:
Högavkastande färskpotatissort med en hög
knölantal. Motståndskraftig mot torka. Ganska
resistent mot virussjukdomar och skorv. Mottaglig för
filtsjuka. Kräftimmun och nematodresistent.
Tips för plantering och gödsling:
I färskpotatisproduktionen kan man följa samma
odlingsråd som med den gamla sorten Timo. En lång
förgroning i låga temperaturen kan rekommenderas.
Rekommenderat sättsavstånd enligt storleksklasserna
är följande:
30–40 mm: 24 cm
40–50 mm: 28 cm
Rekommenderad kvävenivå på grova mineraljordar är
50–55 kg/ha och på mull- och torvjordar 40–45
kg/ha. Ett kalciumtillägg rekommenderas.
Kaliumrekommendation:180–220 kg/ha.
Knölarna växer ganska högt i rabatten. Det lönar sig
att kupa bänken för att undvika grönfärgningen.
Betning mot filtsjuka:
Jussi är ganska mottaglig för filtsjuka, och betningen
rekommenderas.
Ogräsbekämpning:
Alla vanliga bekämpningsmedel är användbara. Efter
uppkomsten besprutade Senkor kan orsaka tillfälliga
skador.
Bladmögel/brunröta:
Jussi är ganska mottaglig för bladmögel och brunröta.
Eftersom sorten är mycket tidig, den vanligen hinner
växa en god skörd innan bladmögelepidemin börjar.
Mest viktigt är att börja besprutningar i tid – innan
första angrepp av bladmögel har hittats. Det lönar sig
att använda systemiska medel under ett högt
bladmögeltryck och snabb tillväxt. Upprepa
besprutningen tillräckligt ofta – enligt
bladmögeltrycket med 5–10 dygns mellanrum.
Använd i de sista besprutningarna bara
kontaktvärkande medel, som har en kort karenstid.